Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného od společnosti

PRINTSTEP s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 27947807, DIČ: CZ27947807,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 128622

Adresa pro doručování: PRINTSTEP s.r.o., Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

Telefonní číslo: +420 246 082 412

Kontaktní e-mail: info@taskanarozjezd.cz


1.
Odpovědnost prodávajícího za vady

Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží je odevzdáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a jsou k němu přiloženy příslušné doklady nutné pro jeho užívání.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

Vadu zboží musí kupující vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit. Vadu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců od převzetí zboží, a to i v případě tzv. skrytých vad, kdy lhůta určená ve větě druhé ustanovení § 2112 odst. 1 občanského zákoníku se na tyto případy nepoužije.

Na zboží není kupujícím - podnikatelům poskytována záruka za jakost.


2.
Práva z vadného plnění

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo dle své volby na:

  • dodání nové nebo chybějící věci;
  • odstranění vady opravou věci;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny;
  • odstoupení od smlouvy.

Volbu dle předchozího odstavce je kupující povinen sdělit prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu nelze bez souhlasu prodávajícího změnit. Není-li volba provedena bezodkladně, má kupující práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemá kupující v případě, že nemůže zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).


3.
Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:
- o vadě před převzetím věci věděl; nebo pokud
- vadu sám způsobil.

Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
- opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;
- vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.


4.
Postup při reklamaci

Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

- pro rychlejší vyřízení lze prodávajícího předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.

- doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou prodávající není povinen převzít) na adresu provozovny: PRINTSTEP s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 15 - Hostivař

Při zasílání je nutné zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.3.2021